Coalitieakkoord Barendrecht is feit!

Zes partijen geven vorm aan eenheid in verscheidenheid

Beste partijgenoten,
Op dit moment wordt het Coalitieakkoord 2018-2022 gepresenteerd aan de pers en zojuist hebben ook de raadsleden een electronische versie ontvangen.
In een tijdsbestek van 7 weken is er door 6 partijen een mooi eindresultaat geproduceerd wat direct weer het begin is van de volgende stappen: de coalitiepartijen kunnen nu echt aan de slag en de kandidaat wethouders kunnen aan de slag met het maken van het collegeakkoord.
In bijgaand persbericht kunt u een en ander lezen over het proces en een samenvatting van het coalitieakkoord, in de bijlage vind u het digtale Coalitieakkoord wat wij met veel vertrouwen in de komende bestuursperiode, aan u presenteren.
Het is een coalitieakkoord dat door 6 partijen gezamenlijk tot stand is gekomen. Zes verschillende partijen met elk een eigen identiteit.
Wij denken dat u de punten die vanuit de PvdA Barendrecht zijn aangedragen zeker zult herkennen en we zijn er trots op dat het Sociaal Domein een belangrijk thema is in dit akkoord. Ook duurzaamheid, het behoud van ons dorpse karakter, jongeren, de zorg, (sociale) woningbouw, meedoen, wijkteams, werk en inkomen, veiligheid, parkeren, jeugdzorg, ouderen, WMO, gelijke behandeling, schulddienstverlening, cultuur, onderwijs, sport en ik vergeet er vast nog een aantal, zijn punten die u vanuit het PvdA verkiezingsprogramma zult terugzien in dit Coalitieakkoord.
De komende 4 jaar kiest de coalitie waarvan wij deel uitmaken voor een nieuwe bestuursstijl. Meer dan ooit willen we van buiten naar binnen besturen. Wat bedoelen we daarmee?
Dat het beleid niet in de raad door de raadsleden wordt gemaakt maar dat we inwoners, organisaties, partners vanaf een vroeg moment actief betrekken bij de onderwerpen die spelen en samen aan de invulling en uitvoering werken waarbij er nauwe betrokkenheid blijft en er ook terugkoppeling plaatsvindt. Dit gaan we realiseren door meer dan ooit de inwoners en organisaties op te zoeken. Actief de wijk in, maar ook vergaderingen op andere lokaties dan in het gemeentehuis. Daarbij krijgen onze nieuwe wethouders een extra taak namelijk “wijkwethouder”. Elke wijk krijgt een eigen wijkwethouder die breed, over de verschillende portefeuilles heen, betrokken is bij wat er in de wijk speelt. Zo brengen we het bestuur en de dienstverlening dichter naar de mensen en krijgen inwoners een actievere en meer betrokken inbreng.
Reshma Roopram is als kandidaat Wethouder benoemd om de PvdA Barendrecht te vertegenwoordigen in het College. Wij wensen haar namens de fractie veel succes en plezier in deze nieuwe uitdagende functie. Naast haar zullen elk van de andere partijen ook een kandidaat wethouder leveren die elk voor 0,8 FTE aan de slag gaat. Meer informatie over de kandidaat wethouders leest u in het bijgevoegde persbericht.
Door het kandidaat wethouderschap van Reshma Roopram zal ook de fractie veranderen. Ondergetekende, Winnie Hofland, neemt per 29 mei 2018 het fractievoorzitterschap over en Suzanne Kok komt als kandidaat Raadslid in onze fractie erbij.
Onlangs is Manpreet Chand al aan de fractie toegevoegd als Buitengewoon Commissielid. Zodat onze fractie nu uit 3 personen bestaat.
Op 14 juni a.s. staat de installatie van de nieuwe raadsleden (PvdA, VVD, CDA) alsmede het installeren van het College gepland.
Met veel vertrouwen zien wij, als PvdA Barendrecht fractie, de komende 4 jaar tegemoet waarin wij samen met u, de raad en het college, met veel enthousiasme uitvoering gaan geven aan de in het coalitieakkoord opgenomen punten.
Vriendelijke groet,
Namens de fractie PvdA Barendrecht,

Winnie Hofland