04 Zorgen voor meedoen

Zorg is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Wie hulp nodig heeft hoort dat ook te krijgen. De PvdA gaat uit van het draagkrachtprincipe. Voor de ontvangen hulp betaal je een eigen bijdrage, afhankelijk van de hoogte van je inkomen en je vermogen. Stapeling van die eigen bijdragen moet niet leiden tot onredelijke aanslagen op de portemonnee.

De gemeente kan het voorzien in zorg minder ingewikkeld maken, o.a. door de zorg dicht bij de zorgvragers te organiseren bv. in de wijk en door de zelfredzaamheid van mensen te stimuleren en hun netwerken te versterken.

Zorgverleners moeten aanspreekbaar zijn in de wijk en zijn er niet alleen om zorg te verlenen, maar moeten ook het welbevinden van hun klanten bevorderen.

Dat betekent voor de komende raadsperiode:

 • dat de zorg wat ons betreft wijkgericht moet worden georganiseerd.
 • dat de gemeente actief samenwerking zoekt met de zorgverzekeraars, zodat er afstemming komt over dat deel waar zij verantwoordelijk voor worden en het deel waar de gemeente verantwoordelijk voor wordt.
 • dat lijfgebonden zorg niet door vrijwilligers zal worden uitgevoerd.
 • dat bij het aanbesteden van de zorg de kwaliteit voorop staat en niet de kosten de doorslag geven. Die kwaliteit moet meetbaar worden gemaakt met een jaarlijks onderzoek.naar de klanttevredenheid.
 • dat het bouwen van meer levensloopbestendige woningen gepaard mag gaan met renovatie van bestaande wijken.
 • dat persoonsgebonden budgetten, hoewel fraudegevoelig, een goede manier zijn om op de persoon gerichte hulp te organiseren. Fraude moet streng worden aangepakt.
 • wat ons betreft volgt op elke zorgaanvraag als eerste een gesprek met de zorgvragende.
 • dat de gemeente het initiatief moet nemen om het gesprek aan te gaan met de verschillende zorgaanbieders om versnippering te voorkomen.
 • dat bureaucratie, marktwerking en het afleggen van overdreven verantwoording in de zorg wordt tegen gegaan.
 • dat bij mantelzorgers met re-integratieverplichtingen bekeken wordt wat het zwaarst moet wegen.
 • dat er een kortingspas komt voor kinderen in gezinnen waar een inkomen binnen komt van minder dan 120% van het bijstandsniveau. Een kortingspas voor sport en cultuur, zwemles, computers voor brugklassers en bijkomende schoolkosten.
 • dat bij gezinnen met teveel schulden niet alleen wordt geholpen de schulden te verminderen, maar ook wordt geleerd om in- en uitgaven met elkaar in overeenstemming te houden.
 • dat maatschappelijke organisaties en kerken wordt gevraagd om de gemeente te attenderen op mensen in de problemen.
 • dat alle instellingen en organisaties, die zich met armoedebestrijding bezig houden, regelmatig door de gemeente worden uitgenodigd om tot meer kwaliteit, samenwerking en kennis te komen.
 • dat gezinnen, waarin meerdere problemen spelen, extra, gecoördineerde hulp krijgen voor zorg, schulden en opvoeding. Eén gezin, één plan, één regisseur.
 • dat gezinnen, die langere tijd moeten leven van een inkomen van minder dan 120% van het bijstandsniveau vanuit de gemeente een collectieve ziektekostenverzekering krijgen aangeboden.
 • de gemeente ontkomt er volgens ons niet aan om een plan van aanpak voor de armoedebestrijding te maken om in kaart te brengen hoe ernstig de armoede in Barendrecht toeslaat en vervolgens na te gaan, hoe de gemeente de burgers de hand kan reiken om er weer bovenop te komen.
 • dat wij willen, dat de gemeente tijdig speciale kindpakketten gaat verstrekken aan kinderen uit gezinnen, die in armoede leven.
 • dat de door het rijk verstrekte zorggelden worden geoormerkt, opdat ze uitsluitend kunnen worden uitgegeven voor het doel, waarvoor ze verstrekt zijn.
 • dat gepensioneerden  met een inkomen van minder dan 120% van het bijstandsniveau gratis van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken.