05 Onderwijs, Jeugd en zorg

Wijkregie, integraal veiligheidsbeleid

Kinderen moeten zich goed kunnen ontwikkelen zowel thuis als op school. Voor ons betekent dat, dat de gemeente verantwoordelijk is voor goed onderwijs voor alle kinderen. Lokaal onderwijsbeleid is gericht op goed presterende scholen en goed presterende leerlingen. Daartoe moeten scholen samenwerken met de buurt, waarin ze gevestigd zijn, en met andere instanties, die zich met kinderen en hun leefomgeving bemoeien.

Als het met kinderen niet goed gaat en de hulp van Jeugdzorg moet worden ingeroepen, is vanaf 2015 de gemeente aan zet. De PvdA wil inzetten op preventie meer dan op repressie. Omdat er vaak sprake is van verschillende problemen binnen gezinnen, die tegelijkertijd de kop opsteken, is één gerichte aanpak van belang. Integratie van AWBZ, Jeugdzorg en ook passend onderwijs kan leiden tot succes. Sturing door de gemeente is hier van groot belang.

 

Dat betekent voor de komende raadsperiode:

 • dat de gemeente de aaneengesloten schooltijd stimuleert, zodat ouders niet vier keer per dag hun
 • kinderen naar school moeten brengen en van school moeten halen.
 • dat de naschoolse opvang praktisch wordt georganiseerd en gefaciliteerd.
 • dat cultuuronderwijs volgens ons een essentieel onderdeel van het onderwijsaanbod moet zijn. Wij
 • vinden daarom, dat de gemeente haar scholen moet stimuleren een samenhangend pakket aan
 • kunsteducatie voor alle leerjaren aan te bieden aan de leerlingen.
 • dat verkeerslessen en verkeersexamen door de scholen worden georganiseerd.
 • dat gemeentelijk “Op voeten en fietsen naar school” wordt uitgedragen.
 • dat de PvdA kiest voor een positief jeugdbeleid, waarin we uitgaan van versterking van de eigen
 • kracht van ouders en kinderen, een gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid tussen ouders en school,
 • ophouden met onnodige etikettering en waar mogelijk ontzorgen en normaliseren.
 • dat de gemeente samenwerking tussen aanbieders en Jeugdzorg organiseert en dat een instelling,
 • die niet wil samenwerken, wordt vervangen.
 • we willen, dat de meldingsplicht in geval van het vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld
 • door zorgverleners wordt nageleefd.
 • als beleid voor jongeren wordt gemaakt, moeten zij zelf daarbij worden betrokken.
 • wangedrag van jongeren wordt niet getolereerd.
 • de PvdA vindt het belangrijk, dat de Jeugdzorg in 2015 in één keer wordt gedecentraliseerd. Wij
 • zetten in op preventie, ombuigingen binnen het budget van curatief naar preventief, ontschotting,
 • betere samenwerking en afstemming van de activiteiten van jeugdzorgaanbieders.
 • dat zowel in Carnisselande als in Barendrecht-Oost een plek komt, waar jongeren tussen 12 en 18 jaar
 • elkaar kunnen ontmoeten, samen dingen kunnen organiseren, kunnen recreëren, huiswerkbegeleiding
 • kunnen krijgen, cursussen kunnen volgen. En dat alles binnen door henzelf opgestelde gedragsregels.