06 Wonen en wijken

De PvdA wil investeren in betaalbare woningen, krachtige wijken en goede bereikbaarheid. We willen terug naar een evenwichtig en eerlijk woonbeleid, waarbij er voldoende sociale woningen beschikbaar zijn en waarin eigen woningbezit voor brede groepen bereikbaar blijft.

De wijkaanpak van de afgelopen jaren heeft goede resultaten opgeleverd voor leefbaarheid, sociale samenhang en onderwijs. De wijk is een belangrijke ontmoetingsplek voor verschillende bevolkingsgroepen. Het blijft essentieel, dat we investeren in de wijken om de leefbaarheid te bevorderen. Schoon, heel en veilig blijft ons uitgangspunt.

 

Dat betekent voor de komende raadsperiode:

 • dat serieus gekeken wordt naar welke huurwoningen gerenoveerd c.q. vervangen moeten worden.
 • dat ten minste 30% van nieuw te bouwen woningen beschikbaar moet zijn voor starters om zo het gat tussen (sociaal) huren en het kopen van een woning te overbruggen.
 • dat de gemeente een fonds instelt, dat leningen aan jonge huishoudens ter beschikking kan stellen ter aanvulling op het bedrag tussen de maximale hypotheek en de aankoopwaarde van het huis.
 • dat serieus geïnventariseerd moet worden hoeveel ouderen in de komende tien jaar hun eengezinswoning willen verruilen voor een appartement en dat de uitkomst van die inventarisatie leidend moet zijn voor de bouw van appartementen.
 • dat bewoners, huurders en kopers, bij bouw of renovatie mee kunnen beslissen over indeling en afwerking.
 • dat bij het maken en uitvoeren van het wijkontwikkelingsplan gemeente, bewoners, ondernemers, corporaties en andere organisaties samen optrekken, ook als het gaat om het tegengaan van tijdelijke leegstand.
 • dat wijkbudgetten besteed kunnen worden door de bewoners zelf. Van de bewoners wordt verwacht, dat zij ook hun steentje bijdragen aan het leefbaar houden van hun wijk. Wij denken, dat er veel geld kan worden bespaard, als niet de ambtenaren, maar de bewoners de plannen maken, uiteraard in de uitwerking gesteund door deskundige ambtenaren. De opvattingen van de bewoners moeten leidend zijn.
 • dat er in de gemeente plekken worden aangewezen, waar bewoners in overleg een boom kunnen planten, die zij zelf zullen onderhouden.
 • wij willen, dat straten in overleg met de bewoners worden heringericht, als ze aan de beurt zijn. Burgers die trots op hun straat zijn zullen die ook netjes willen houden.
 • als burgers d.m.v. crowdfunding buiten de gemeentelijke begroting om zaken sneller willen realiseren, gaan wij ervan uit, dat de gemeente vanuit haar deskundigheid een helpende hand biedt.
 • speelplaatsen, parkjes, bankjes nodigen uit tot ontmoeten. Die moeten dus veilig zijn en goed onderhouden worden, sober maar degelijk.
 • dat er in overleg met de ondernemers goed wordt gekeken naar de behoefte aan winkels in de winkelcentra, maar ook naar aantrekkingskracht ervan. Wij willen sterke winkelcentra in het centrum van de wijken en geen verdere mall-achtige ontwikkelingen op bedrijventerreinen.
 • dat de Centrumontwikkeling in Barendrecht- Oost voornamelijk door marktpartijen wordt gerealiseerd binnen de kaders, die de gemeenteraad heeft gesteld.
 • dat leegstaande kantoorgebouwen waar mogelijk geschikt worden gemaakt voor jongerenhuisvesting.
 • dat de toegankelijkheid van het  Carnisse park op de geluidswal zodanig wordt verbeterd, dat er evenementen kunnen worden georganiseerd.