09 Natuur, milieu, landschap en verkeer

Goede en Betaalbare Zorg Voor Iedereen

De PvdA wil bereiken, dat Nederland in 2050 over een 100% duurzame economie beschikt. Dat vergt regionaal, maar ook lokaal beleid. Het houdt in, dat iedere ambtenaar, maar ook iedere burger zich bewust is van de consequenties van voorgenomen beleid en van de consequenties van eigen handelen. De gemeente geeft het goede voorbeeld en stimuleert bedrijven en inwoners om hun steentje bij te dragen aan een duurzame gemeente.

 

Wat de Zuidpolder, ten oosten van de A29, betreft willen we deze laatste, grotendeels onbebouwde polder binnen de gemeentegrenzen als polder in stand houden en er enkel extensieve recreatie toestaan.

 

En als het geen grote financiële consequenties heeft, wil de PvdA een proef nemen met openstelling van de bussluis onder de A29. Daarbij moet de veiligheid voor voetganger en fietser gewaarborgd zijn en moeten de milieuaspecten worden meegewogen.

 

 

Dat betekent voor de komende raadsperiode:

 

  • dat de noodzaak van energiebesparende maatregelen bij nieuwbouw als eis wordt opgenomen bij aanbestedingen en in bestemmingsplannen.
  • dat de gemeente actief bijdraagt aan de omslag naar een duurzame economie door duurzaam in te kopen en daarbij samen te werken met andere gemeenten.
  • dat het polderkarakter van de Zuidrand niet verder mag worden aangetast door andere bebouwing dan zoals voorzien bij De Kleine Duiker, noch door bebossing, noch door differentiatie in terreinhoogte. Voor de aanleg van een voet- c.q. fietspad zijn volgens ons geen externe kostendragers als restaurants of villa’s nodig. Die moeten uit de algemene middelen van regio of gemeente worden betaald.
  • dat het karakter van de oude dorpskern (Dorpsstraat, Doormanplein) niet verder mag worden aangetast.
  • elk plan van de Vereniging Dorpskern Oud- Barendrecht om de dorpskern autoluw te maken dient serieus te worden onderzocht en op zijn merites te worden beoordeeld. De gemeente moet bereid zijn om in serieuze plannen financieel te participeren.
  • dat oude en nieuwe bedrijventerreinen niet alleen worden ontsloten voor vrachtverkeer, maar ook voor de voetgangers en fietsers, die daar werkzaam zijn.
  • dat de luchtverontreiniging, veroorzaakt door de omliggende rijkswegen, regelmatig wordt gemeten, zodat indien nodig de snelheid op die wegen kan worden teruggebracht om de verontreiniging te verminderen.
  • dat bij de ontwikkeling van Nieuw-Reijerwaard een veilige en groene ontsluiting op het rijkswegennet inbegrepen hoort te zijn.
  • dat de gemeente onderzoek doet naar de mogelijkheid om de onrendabele grond in Cornelisland in te richten als zelfbedruipend parkeerterrein voor met name buitenlandse vrachtwagens, die nu op bedrijventerrein Oost ten onrechte staan te wachten op nieuwe vracht.
  • dat de PvdA geen windturbines op Barendrechts grondgebied wil toestaan met name vanwege de geringe bijdrage, die windturbines leveren aan het streven naar duurzaamheid.