03 Werk, inkomen en economie

Het hebben van werk geeft zelfvertrouwen, maakt mensen minder afhankelijk en is een aanjager voor integratie en participatie. Ook in deze tijd streven wij naar een baan voor iedereen met een fatsoenlijk loon en dito arbeidsvoorwaarden.

Voor jongeren is het vinden van een goede, eerste baan, die aansluit op de opleiding, van belang, omdat het hele verdere werkzame leven een goede start vereist. Daarvoor is het van belang, dat jongeren een opleiding kiezen voor een beroep, waarin de kans op het verkrijgen van een baan aanzienlijk zijn.

Wie het niet één, twee, drie lukt om aan het werk te komen moet daarbij geholpen worden.

Het is een kwestie van fatsoen, dat als iemand ondanks alle pogingen ter voorkoming toch tot armoede vervalt, dat er dan een gemeentelijk beleid is ontwikkeld, waardoor men die armoede weer te boven kan komen.

Om werkgelegenheid te scheppen zijn ondernemers nodig. Ondernemers die willen investeren in lokale economie en samenleving kiezen voor een mooie gemeente, goed bereikbaar en waar overheid, onderwijs en bedrijfsleven goed samenwerken. Zij willen ondernemen en niet verzanden in de lokale bureaucratie.

Veel werknemers hebben, soms onder druk van de omstandigheden, gekozen voor het zelfstandig ondernemerschap; zij zijn Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP-er) geworden. De PvdA gaat ervan uit, dat Barendrechtse ZZP-ers bij voorkeur worden ingehuurd, als er hier werk te vergeven is, waarvoor zij gekwalificeerd zijn.

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

 • dat wij samen met de andere gemeenten in de regio een Plan van de Arbeid zullen moeten maken met jongeren, ouderen, mensen met een beperking en met mensen, die vrijwilligerswerk doen, met het bedrijfsleven en met uitzendorganisaties om het aantal arbeidsplaatsen minimaal te behouden en om stageplaatsen aan te kunnen bieden en ontslagen 45-plussers weer aan werk te kunnen helpen.
 • dat wij erop toe zullen zien, dat de afspraken in het sociaal akkoord, waarbij gemeenten samen met de werkbedrijven moeten zorgdragen, dat mensen met een beperking ook aan een baan worden geholpen, daadwerkelijk zullen worden nagekomen.
 • dat bij aanbestedingen en bij inkoop van diensten en producten door de gemeente altijd de voorwaarde wordt gesteld, dat minimaal 5% van aanneem- en inkoopsom wordt gebruikt voor de inzet van langdurig werklozen, jongeren en mensen met een beperking.
 • dat alle jongeren onder 27 jaar of onderwijs volgen of een baan hebben of werk en onderwijs combineren.
 • dat wie een fatsoenlijk werkaanbod of een re-integratietraject weigert gekort wordt op de uitkering.
 • dat we pleiten voor een gemeentelijk aanbestedingsbeleid, dat rekening houdt met de sociale rechten van werknemers en de duurzaamheid van aangekochte producten en diensten. Aanbesteden uitsluitend op basis van de laagste prijs mag niet de norm zijn en zeker niet in de thuiszorg.
 • dat er met woningbouwcorporaties, deurwaarders en nutsbedrijven duidelijke afspraken worden gemaakt om problematische schulden en huisuitzettingen te voorkomen. Convenanten met deurwaarders moeten exorbitante incassokosten voorkomen.
 • dat wij erop toe zien, dat mensen met een arbeidsbeperking als zij aan het werk zijn niet onder het wettelijk minimumloon worden betaald.
 • dat wij er samen met bedrijven en MBO’s voor willen zorgen, dat jongeren de voordelen van technische beroepen gaan inzien door vroege voorlichting op scholen en stages bij technische bedrijven.
 • wij willen, dat de gemeente op regionaal niveau samen met het bedrijfsleven een techniekservicepunt opstart om in de techniekbranche te bemiddelen, te scholen, voor te lichten en te faciliteren.
 • dat wij een sterke en sociale, lokale democratie willen als basis voor een nieuw economisch beleid, waarin de economie een onderdeel is van de maatschappij, niet de heerser erover. Wij willen verbindingen aangaan met buurgemeenten, maar ook met andere gemeenten in Europa, die voor dezelfde uitdagingen staan. Alleen door nationale en internationale aanpak kunnen we een rechtvaardiger samenleving bereiken en de macht bijeenbrengen om echt iets te veranderen.
 • dat de PvdA winkeliers gedurende een beperkt aantal zondagen per jaar de gelegenheid wil geven om hun winkels te openen.