10 Financiën

Zonder gezonde gemeentelijke financiën is geen beleid mogelijk. In de verwachting, dat ook in de komende raadsperiode terughoudend moet worden geïnvesteerd en bezuinigingen moeten worden doorgevoerd, is het juist van groot belang om politieke keuzes te maken. Waar gaan we voor en waar bouwen we af? De PvdA kiest er in ieder geval voor noodzakelijke bezuinigingen stapsgewijs te realiseren, zodat de menselijke maat niet uit het oog wordt verloren en grote klappen kunnen worden voorkomen.

Ook de gemeentelijke organisatie moet een bijdrage leveren aan de noodzakelijke bezuinigingen. Dit kan door kritisch te kijken naar de eigen organisatie in relatie tot de intergemeentelijke samenwerking, de huisvesting en de inhuur van externe deskundigen. Gebruik van nieuwe media, digitalisering van de dienstverlening en het gebruik van open-source-software kunnen tot behoorlijke kostenbesparingen leiden.

Als uit de jaarrekening blijkt, dat de gemeentelijke middelen niet of niet effectief worden ingezet, moet er een andere, betere bestemming aan worden gegeven.

 

 

Dat betekent voor de komende raadsperiode: ·

  • dat de PvdA behoedzaam omgaat met de beschikbare overheidsmiddelen. Wij hechten aan sterke budgetdiscipline, dus sturen wij op gestelde doelen op basis van vooraf beschikbaar gestelde middelen. Wij zijn terughoudend in het aangaan van risico’s.
  • dat wij verantwoorden door helder te verwoorden wat is bereikt, hoe het is bereikt en met inzet van welke middelen. Transparantie vooraf en achteraf.
  • dat de PvdA kwijtschelding wil van lokale lasten voor mensen met een minimuminkomen (tot 120% van het bijstandsniveau).
  • dat om door de inwoners zeer gewenste voorzieningen mogelijk te maken of te behouden een kleine verhoging van de OZB bovenop de inflatie voor ons bespreekbaar is. Zo dragen ook op lokaal niveau de sterkste schouders de zwaarste lasten.
  • dat wij het belangrijk vinden, dat de gemeente reserves heeft om tegenvallers te kunnen opvangen, maar dat het geen doel op zich is om reserves te kweken.
  • dat de ontwikkeling van Nieuw-Reijerwaard, waarin Barendrecht participeert, behoedzaam gefaseerd wordt aangepakt om de financiële risico’s tot een minimum terug te brengen. Geen gronden bouwrijp maken, als ze niet verkocht zijn.
  • Wij willen een ontwikkeling in fasen en aan een fase mag pas worden begonnen, indien 75% van het kaveloppervlak in deze fase door bedrijven contractueel is vastgelegd zonder afbreukrisico. Zo komt het risico bij de bedrijven te liggen en niet bij de gemeenschap.