02 PvdA Lokaal

Wij willen in Barendrecht werken aan een solidaire samenleving, waarin iedereen een fatsoenlijk bestaan heeft en waarin iedereen de mogelijkheid heeft om vooruit te komen en iets van zijn leven te maken. Hierbij sluiten we niemand uit.

Wij leggen ons niet neer bij armoede en onrecht. Het is in onze geïndividualiseerde samenleving een opdracht voor de overheid om, samen met de bewoners, solidariteit te organiseren. Wij willen geen samenleving, waarin mensen langs elkaar heen leven; wij willen een samenleving, waarin we mét elkaar leven.

De Partij van de Arbeid wil een respectvolle samenleving van zelfredzame burgers, die actief deelnemen aan die samenleving. Wie even of langere tijd af moet haken, krijgt een steuntje in de rug vanuit zijn omgeving en als dat niet kan vanuit de lokale overheid met een minimum aan bureaucratie.

Maatschappelijke initiatieven vinden wij van belang om mensen betrokken te houden bij hun buren. Dergelijke burgerparticipatie kan zo nodig door de gemeente worden gefaciliteerd.

De PvdA heeft vertegenwoordigers op alle niveaus: in Brussel, Den Haag, in de provincie, bij het waterschap en in Barendrecht. In tegenstelling tot lokale partijen kunnen en zullen wij onze contacten goed gebruiken om kansen te realiseren en problemen op te lossen.

Om te kunnen werken aan de samenleving, die ons voor ogen staat, is juist in een tijd van crisis een lokale overheid nodig, die slagvaardig is, die de taken waarvoor zij staat goed kan uitvoeren. Door het gezamenlijk organiseren van gemeentelijke taken kan de dienstverlening worden verbeterd en kunnen kosten worden bespaard.

Dat is belangrijk, omdat vanuit de landelijke overheid steeds meer taken naar de gemeenten worden overgeheveld. Bestaande voorzieningen komen daardoor onder druk te staan. De PvdA staat positiefkritisch ten opzichte van de BAR-samenwerking mits de Barendrechtse identiteit behouden blijft.. Wel vinden wij, dat inwoners van Barendrecht te allen tijde aan een Barendrechts loket kunnen worden geholpen.

De BAR-samenwerking tussen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk kan, mits goed uitgevoerd, veel voordelen hebben ook voor de inwoners van Barendrecht o.a. op de terreinen van arbeidsmarkt, economische zaken en milieu.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

  • dat de PvdA de BAR-samenwerking zal blijven toetsen op de meerwaarde voor de inwoners van Barendrecht en op democratische controleerbaarheid en beïnvloeding.
  • dat wij in overleg met bewoners en ondernemers overbodige regels zullen afschaffen.
  • dat wij ervoor zullen waken, dat de lokale overheid zich dienstbaar opstelt naar haar verantwoordelijke burgers en dat die betrokken burgers waar mogelijk in een zo vroeg mogelijk stadium bij belangrijke keuzes zullen worden betrokken.
  • dat de PvdA erop blijft toezien, dat de zwaksten in onze Barendrechtse samenleving worden ontzien bij komende bezuinigingsmaatregelen.
  • dat wij willen, dat adviesraden van deskundige en geïnteresseerde burgers in stand gehouden worden en benut worden om tot betere college- en raadsbesluiten te geraken.
  • dat overheidstaken alleen zullen worden uitbesteed aan marktpartijen, als die partijen de taken echt beter en goedkoper kunnen uitvoeren.