Zeker zijn van goede en betaalbare zorg

ZEKER ZIJN VAN GOEDE EN BETAALBARE ZORG VOOR IEDEREEN

Mensen staan centraal. Goede zorg voor de gezondheid van mensen is onontbeerlijk voor het welbevinden van mensen  en voor een verbonden  samenleving.  Voor ons  is het belangrijk, dat iedereen  mee kan doen en niet langs de zijlijn hoeft te blijven staan. En dat als dat niet lukt – even of voor langere duur – er altijd iemand is, die met je mee kan denken.

Als het om ondersteuning, zorg en welzijn van mensen gaat, zijn een aantal waarden voor de PvdA van groot belang. In de zorg is het uitgangspunt  dat deze dichtbij, toegankelijk, beschikbaar, betaalbaar en aanwezig moet zijn. Mensen moeten  vanuit vertrouwen een beroep kunnen doen op de zorg.

PvdA Barendrecht zet zich daarom in voor versterking van de wijkteams, het welzijnswerk, het steunen van diverse maatschappelijke initiatieven en vrijwilligersondersteuning. Door uitbreiding van de zorg krijgen groepen als (ex)-ggz klanten, zorgmijders, ouderen en licht verstandelijke gehandicapten meer ondersteuning, waarbij laagdrempelige bereikbaarheid voorop staat. Ook ontkomen wij niet aan investeringen die nodig zijn om meer te werken vanuit een integrale aanpak, zoals raakvlakken met armoedebestrijding, integratie van statushouders en respijtzorg.

Dat is hard nodig…Teveel inwoners weten helaas de weg naar het wijkteam nog niet te vinden en zijn de wijkteams  overbelast. Dit moet verbeteren. Inwoners hebben recht op goede, adequate en tijdige zorg. De PvdA Barendrecht is van mening, dat de WMO gelden moeten worden ingezet voor de beoogde doelen. Nu blijven deze gelden grotendeels (250.000 euro) ongebruikt, dat terwijl er wel meer vraag is. De PvdA Barendrecht wil een snellere afhandeling van aanvragen. Er zijn kinderen die hulp en zorg nodig hebben. Vaak is dit tijdelijk, omdat het thuis of op school even wat minder gaat. Er is een kleine groep kinderen die langdurig en intensief jeugdhulp nodig heeft. PvdA Barendrecht zet in op preventie om ernstige jeugdproblematiek te voorkomen. Wachtlijsten voor de jeugdhulp zijn niet acceptabel.

De PvdA Barendrecht vindt het ook belangrijk dat er een goede dienstverlening is op welzijnsgebied, zoals het jeugd –en jongerenwerk, het seniorenbeleid, bewonersondersteuning en integratiebeleid. De Elf Ranken en Borgstede zijn voorzieningen die van groot belang zijn voor onze ouderen, die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Ouderen die in het zorgcentrum wonen hebben recht op een woonomgeving die veilig, schoon en goed bereikbaar is. Wij vinden dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen blijven wonen en mede daarom ondersteunen wij actief de mantelzorg.

DIT GAAN WIJ DOEN:

  • Elk wijkteam 1 wijkverpleegkundige erbij;
  • Mantelzorgcompliment verhogen naar 200 euro;
  • De inkomensafhankelijke bijdrage afschaffen;
  • Actieplan om eenzaamheid met name onder ouderen aan te pakken;
  • Verbeteren van de aansluiting tussen preventie en hulp. Bij jeugdhulp ligt bij voorkeur de regie bij de ouders en ondersteunen de instellingen hierbij;
  • WMO gelden moeten worden ingezet voor de beoogde doelen.