Samen wonen in Barendrecht
Verkiezingsprogramma

Samen wonen in Barendrecht

Animatie video’s

Tijdens de verkiezingen leggen wij onze standpunten uit door middel van animatie video’s. Heb jij er een gemist op onze sociale media? Kijk ze hier nog eens rustig terug.

Samen houden wij Barendrecht leefbaar – windmolens.

Samen voor beter onderwijs.

Samen voor een levendig en aantrekkelijk Barendrecht.

Samen wonen in Barendrecht.

Samen voor een mooi Barendrecht – De Zuidpolder.

Samen voor een beter Barendrecht – Hondenbelasting.

Samen voor een goede en zekere werkplek.

1.1 Samen huizen bouwen voor Barendrechters

De PvdA vindt dat het tijd is om meer aandacht te hebben voor betaalbaarheid, kwaliteit en de verdeling van woningen.Een betaalbare en toegankelijke woning is een basisrecht voor iedereen.Daarom kiest de PvdA Barendrecht in haar programma voor ambitieus LINKS woonbeleid.Er wordt flink geïnvesteerd in het bouwen van sociale en betaalbare koopwoningen, er moet een stop komen op de verkoop van sociale huurwoningen, beleggers worden aan banden gelegd, vakantieverhuur en verkamering worden beperkt en verschillende maatregelen moeten ervoor zorgen dat betaalbare huur- en koopwoningen ook betaalbaar blijven.

 

Onze keuzes:

Gelijke kansen op de woningmarkt

Wij creëren gelijke kansen op de woningmarkt en streven naar 30% sociale woningbouw, 40% huur in het middensegment en blijvende betaalbare koopwoningen en 30% vrije sector.Daarbij willen we minimaal 100 betaalbare starterswoningen per jaar realiseren en investeren in hoogbouw. 

Zelfwoonplicht en opkoopbescherming

Zelfwoonplicht en opkoopbescherming voor woningen onder de 5 ton.Daarbij voorkomen we dat woningen worden opgekocht door beleggers en in het dure huursegment terecht komen.

Doorstroming bevorderen

Doorstroming bevorderen: om starters, ongeacht leeftijd, op de woningmarkt meer kans te geven moet er een betere doorstroming van één- en tweepersoonshuishoudens uit eengezinswoningen plaatsvinden.Hiertoe krijgt deze groep voorrang bij de toewijzing van betaalbare appartementen, zowel in de huur- als koopsector.

Erfgoed beschermen

Erfgoed beschermen met ruimte voor ontwikkelingen.

Kostendelersnorm wordt gecompenseerd

Kostendelersnorm wordt gecompenseerd: De kostendelersnorm kan leiden tot dakloosheid.De regeling kan er namelijk voor zorgen dat bijvoorbeeld ouders hun volwassen kinderen (de kostendelersnorm geldt vanaf 21 jaar) het huis uit moeten sturen omdat ze zich geen korting op de bijstandsuitkering kunnen veroorloven.De wet gaat ervan uit dat huisgenoten kunnen delen in de kosten van de woning en het huishouden, maar in de praktijk is dat vaak niet zo, zien gemeenten.Er komt een compensatievoorstel op individuele basis uit de Bijzondere Bijstand.

Mogelijkheden om zelf een woning te bouwen

Er komen meer mogelijkheden om zelf een woning te bouwen en om woningen groter te maken via dak opbouwen.

Toegankelijke starterslening

Toegankelijke starterslening voor ieder die zijn eerste huis gaat kopen en een steuntje in de rug nodig heeft.

1.2 Samen voor (basis)banen en stageplekken

Veel Barendrechters hebben goed werk.Toch is er ook een grote groep voor wie dat nu niet is weggelegd.Ook zien we steeds meer mensen met een baan die niet fatsoenlijk kunnen rondkomen.Veel nuttig werk blijft liggen.Daarbij zet de coronacrisis de zekerheid van een baan en inkomen voor nog meer mensen op de tocht.Tegelijkertijd weten we ook hoe belangrijk een fijne baan, plezier hebben met je collega’s en een bijdrage kunnen leveren is. We bestrijden werkloosheid in onze gemeente.In de bijstand gaan we uit van vertrouwen, in plaats van wantrouwen.Barendrechters die zonder baan zitten, zijn vaak al lange tijd werkloos.Voor hen wordt het steeds moeilijker om weer aan het werk te komen.Daarom gaan wij ervoor zorgen dat er voor de mensen die willen werken, er ook goed en zeker werk is. We investeren in begeleiding naar een baan en zorgen dat Barendrechters zeker kunnen zijn van een maandelijks inkomen om rekeningen en boodschappen te betalen.Bepaalde groepen, zoals jongeren en mensen die werken in de evenementen- en cultuursector, zijn extra hard geraakt door corona. We hebben extra aandacht voor degene die tijdens de coronacrisis hun baan zijn kwijtgeraakt en, bijvoorbeeld door ‘long covid’ nog niet aan het werk zijn gekomen. 

Onze keuzes:

100 basisbanen

Wij zetten ons in voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt en die gebruik maken van een sociale voorziening. Wij streven ernaar om 100 basisbanen te creëren voor deze doelgroep om de participatie in de gemeente te vergroten.

Veilige werk- en studieplek

Samen met bedrijven en onderwijsinstellingen bestrijden we discriminatie proactief op de arbeidsmarkt en bij stages.Dit doen we door lokale initiatieven op te zetten die dit stimuleren.Daarbij zorgen we dat de gemeente en bedrijven in een platform gaan samenwerken om diversiteit op de werkvloer te bevorderen 

Voldoende werk- en studie/stageplekken

Voldoende werk- en studie/stageplekken in de gemeente.Sinds de coronacrisis zijn er steeds meer mensen thuis gaan werken en is de urgentie hiervoor toegenomen.Daarbij kijken we kritisch naar de hoeveelheid (MBO) stageplekken die vanuit de gemeente worden aangeboden en stimuleren we de gemeente en bedrijven om stageplekken aan te bieden.

1.3 Samen bouwen aan een duurzame, groene en schone gemeente

De PvdA wil investeren in een duurzame, groene en schone gemeente.Daarbij is er haast, het is hard nodig om ons dorp prettig en leefbaar te houden en om een schone planeet, die niet bedreigd wordt, door te kunnen geven aan de volgende generaties. We zetten daarom in Barendrecht alles op alles om de al merkbare gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme hitte, heftige regenbuien en langdurige droogte zo goed mogelijk op te vangen.Die gevolgen zijn nu al merkbaar. We zijn dan ook voor meer groen en meer wateropslag in de wijken en minder verharding in de tuinen, zodat het overtollige regenwater terug kan vloeien in de grond. Wij zien het als taak om dit voor eenieder financieel mogelijk te maken. Verduurzaming is namelijk voor mensen met een kleine portemonnee vaak duur.Daarnaast stijgen de energietarieven hard en worden de mensen met minder duurzame huizen het hardst getroffen.Energiearmoede is een urgent en belangrijk probleem dat ons nu en in de toekomst hard raakt.Daarom helpen we Barendrechters bij energiebesparende maatregelen en zorgen we ervoor dat investeren in duurzame energie alle inwoners ook financieel voordeel oplevert. 

Onze keuzes:

Behoud recreatiegebied Zuidpolder

Behoud recreatiegebied Zuidpolder Het nog grotendeels onbebouwde deel van de polder willen wij in de huidige vorm behouden en er uitsluitend extensieve recreatie toestaan.

De wijken vergroenen

We vergroenen onze wijken, investeren in de aanleg van plantsoenen en bomen en maken meer ruimte voor het groen.Samen met de scholen zorgen we voor groenere schoolpleinen.Deze nodigen ook uit tot meer bewegen en spelen.

Groot isoleeroffensief

Wij zetten in op een groot isoleeroffensief waarbij het eerst en het meest geïnvesteerd wordt in wijken waar dit het hardste nodig is.Barendrechters die het minst te besteden hebben wonen nu doorgaans in de slechtst geïsoleerde huizen. Door huizen beter te isoleren creëren we daarnaast veel werkgelegenheid en zorgen tegelijk dat mensen dus besparen op hun energierekening en maandelijks meer geld overhouden.Zo realiseren wij meer geïsoleerde huizen, een gezonde leefomgeving, betaalbare energielasten voor iedereen. 

Energiepakket in natura

Er komt een Energiepakket in natura voor mensen met een laag besteedbaar inkomen.Zo kunnen zij direct verduurzamen en hoeven zij zelf geen keuze te maken voor wat betreft leveranciers.Hierin zitten duurzame producten zoals ledlampen, een waterbesparende douchekop en tochtstrips om het huis direct energiezuiniger te maken. We maken het ook mogelijk dat inwoners met een laag besteedbaar inkomen hun oude energie slurpende witgoed voor energiezuinige varianten kunnen omruilen.En behoren dubbelglas en spouwmuurisolatie ook tot dit pakket. Wij maken afspraken met leveranciers voor wat betreft de kosten.Met deze kleine ingrepen kunnen Barendrechters vaak al energie besparen.

Fonds voor verduurzaming

Wij richten een fonds voor verduurzaming op en bieden een 50/50 regeling aan waarin we 50% van de kosten voor isolatie vanuit een subsidie wordt bekostigd en 50% bekostigd kan worden vanuit een gunstige lening waarvan de afbetaling ruimschoots gedekt wordt door de lagere energiekosten.Milieuwinst wordt op deze manier gecombineerd met een comfortabeler huis en een lagere energierekening.

1.4 Samen voor liefdevolle zorg & een goed vangnet

Een goede fysieke en mentale gezondheid is een belangrijke basis voor alle Barendrechters.Als je ziek bent of niet lekker in je vel zit, of iemand uit je naaste omgeving, dan is al het andere in één klap onbelangrijk.Dan wil je liefdevolle zorg en goede voorzieningen ongeacht je inkomen of postcode.Corona heeft ook voor veel Barendrechters indringend duidelijk gemaakt wat het betekent om vaak heel plotseling ernstig ziek te worden.Helaas is een goede gezondheid niet vanzelfsprekend .Gezondheidsverschillen hangen vaak samen met inkomen en opleidingsniveau: wie meer verdient, leeft langer.Armoede leidt tot een sociaal en maatschappelijk isolement.Stijging van woonlasten en zorgkosten, onvoorziene omstandigheden door ziekte of verlies van een baan, zorgen voor een toename van het aantal mensen dat met armoede en/of schuldenproblematiek te maken heeft.Kinderen die in armoede opgroeien hebben vaker een ongezonde levensstijl, waar ze hun hele leven last van kunnen houden.

De afgelopen jaren is volop ingezet op preventief jeugdbeleid en het welzijnswerk.Tot groot succes. Wij willen dit versterken en door ontwikkelen. Zo voorkom je dat mensen in de toekomst mogelijk een beroep moeten doen op zwaardere zorg.PvdA Barendrecht zet zich in voor versterking van de wijkteams, het welzijnswerk, het steunen van diverse maatschappelijke initiatieven en vrijwilligersondersteuning.Zo krijgen groepen als (ex)-ggz klanten, zorgmijders, ouderen, mantelzorgers en licht verstandelijke gehandicapten meer ondersteuning, waarbij laagdrempelige bereikbaarheid voorop staat.De Elf Ranken en Borgstede zijn voorzieningen die van groot belang zijn voor onze ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Wij vinden ook dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen blijven wonen en mede daarom ondersteunen wij actief de mantelzorg (respijtzorg) en maken wij werk van de wijkgerichte zorg ouderen.Zowel bij mantelzorg als bij de bestrijding van eenzaamheid hebben wij naast onze ouderen ook oog voor jongeren en alleenstaanden.Alle inwoners hebben recht op goede, adequate en tijdige zorg.

Onze keuzes:

Investeren in jongerenwerkers

We gaan flink investeren in jongerenwerkers in de wijken.Het effect van jongerenwerk wordt vaak onderschat.Jongerenwerkers spelen een cruciale rol in de juiste begeleiding van jongeren die dat hard nodig hebben.Ze bouwen een vertrouwensband op met de jongeren en helpen ze op de goede weg.

Ouderenbeleid gericht op participatie

Ouderenbeleid gericht op participatie in de gemeente en sociale steun vanuit de wijken.Daarbij streven we naar verschillende initiatieven die zich richten op mantelzorg, ondersteuning bij dementie en versterken van de wijkteams.

Automaatje gaat door

Automaatje gaat door en breiden wij waar mogelijk uit.

Team ervaringsdeskundigen toeslagaffaire

Er komt een team ervaringsdeskundigen toeslagaffaire die lotgenoten gaan adviseren op welke wijze de gemeente hulp en ondersteuning kan bieden.

Buurtbankjes

Wij realiseren buurtbankjes om gesprekken te delen, samenhorigheid en gezelligheid te creëren.

Buurtgezinnnen

Wij breiden het project buurtgezinnen uit.

Kindpakket in natura

Het kindpakket in natura is een groot succes en behouden wij.

Meer informatie over het kindpakket  in natura kunt u hier vinden.

Mantelzorgwaardering

De mantelzorgwaardering gaat terug omhoog naar 150 euro, en dat verandert de komende periode niet.

Het jeugdeducatiefonds breiden wij uit.

Het jeugdeducatiefonds breiden wij uit.

1.5 Samen voor een veilig, betrokken en toegankelijk Barendrecht

Iedereen heeft recht op een veilige buurt.Je veilig voelen is een basisbehoefte.Een risicovrije samenleving bestaat niet, toch kan de gemeente veel doen aan veiligheid én een veilig gevoel.PvdA Barendrecht wil een aanpak van criminaliteit, drugsoverlast en asociaal gedrag en meer inzet voor preventie en bestrijding van misdaad en overlast.Verloedering moet worden tegengegaan, hufterigheid en onbeschoft gedrag wordt niet getolereerd.

Te vaak wordt de regio Rotterdam opgeschrikt door misdaad en geweld.En zijn er incidenten met wapens en jongeren in Barendrecht. Ze hebben een grote impact op onze inwoners. We moeten daarom de komende jaren blijven investeren in de veiligheid en leefbaarheid van Barendrecht.

We kiezen voor samenwerken met bewoners en ondernemers en voor een overheid die zichzelf beter organiseert.En we maken als partij duidelijke keuzes, zodat de schaarse capaciteit wordt ingezet op de plekken in ons dorp waar dit het hardst nodig is.

Barendrecht is een gemeente waar je veilig jezelf kunt zijn.Helaas is er discriminatie, haat en zelfs geweld tegen verschillende groepen in de samenleving.Als partij strijden we op elk terrein tegen dit onrecht.Het maakt niet uit wat je huidskleur, godsdienst, culturele achtergrond, geaardheid, genderidentiteit – expressie, geslachtskenmerk, seksuele gerichtheid, levensovertuiging of politieke voorkeur is: iedereen moet veilig zichzelf kunnen zijn. We rekenen af met elke vorm van discriminatie, uitsluiting en intolerantie.De gemeente zet zich actief in voor de acceptatie van LHBTQIA+’ers Voor de emancipatie en veiligheid van LHBTQIA+’ers werken wij samen met het COC, onderwijsinstellingen, sportverenigingen, en de politie.

Onze keuzes:

Van inbraakpreventie tot betere straatverlichting.

Van inbraakpreventie tot betere straatverlichting. Veiligheid meenemen in plannen voor herinrichtings- en bouwprojecten.In een overzichtelijk ingerichte en goed verlichte omgeving voelen mensen zich veiliger. We willen dat de gemeente standaard bij elke herinrichting van een straat en groter bouwproject een veiligheidsonderzoek doet.Daarbij wordt ook gekeken naar technische en bouwkundige maatregelen, die het veiligheidsgevoel vergroten.

De wijkagent is het gezicht van de wijk

De wijkagent is het gezicht van de wijk en hoort toegankelijk en makkelijk bereikbaar te zijn voor bewoners.Momenteel worden zij te vaak ingezet voor andere taken, zoals noodhulp. Wij willen de wijkagent weer tijd geven om zijn eigenlijke werk te doen door weer te investeren in contacten in de wijk.

Bestrijding racisme, discriminatie en uitsluiting heeft prioriteit.

Bestrijding racisme, discriminatie en uitsluiting heeft prioriteit.

Meer voorlichting

We zorgen voor meer voorlichting op basisscholen en voortgezet onderwijs over gelijkwaardigheid, seksuele diversiteit en genderidentiteit.Je moet je in de klas en in de samenleving altijd veilig kunnen voelen, wie je ook bent.

Aanpakken van seksuele intimidatie en seksueel geweld

Aanpakken van seksuele intimidatie en seksueel geweld op en via scholen We ondersteunen scholen om signalen van huiselijk geweld, loverboyproblematiek, online seksuele intimidatie en seksuele chantage vroegtijdig te signaleren.De gemeente helpt vervolgens ook bij het vinden en inschakelen van passende hulpverlening.

1.6 Samen voor gelijke kansen in het onderwijs

De kansenongelijkheid in het onderwijs neemt toe, iets wat door de coronacrisis is verergerd.Bovendien heeft de coronacrisis leerachterstanden veroorzaakt.Schooldirecteuren en leraren weten als geen ander wat nodig is om de verschillen in kansen tussen kinderen te verkleinen.We ondersteunen hen maximaal, door flink te investeren in het Barendrechtse onderwijs. 

Brede schoolactiviteiten zijn een sociaal bindmiddel en een ontmoetingsplek in de wijk door de bundeling van buurtorganisatie, verenigingen, onderwijs- en welzijnsinstellingen aangevuld met kleinschalige winkelvoorzieningen.De samenwerking tussen deze instellingen kan het onderwijskundig niveau en de participatie van jongeren laten toenemen.Gemeenten hebben vaak alleen veel aandacht voor het neerzetten van de gebouwen.Dit is ingegeven door hun wettelijke taak, maar de PvdA Barendrecht wil dat de gemeente ook probeert om de inhoudelijke samenwerking van de grond te laten komen.Een school waarin goed wordt samengewerkt, kan ook een goed aanbod doen voor een verlengde schooldag waarbij kinderen gestimuleerd worden in hun culturele, sportieve en educatieve ontwikkeling.PvdA Barendrecht wil dat elk kind in onze gemeente het beste onderwijs kan krijgen en dat de ouderbijdrage daar geen beperking op mag zijn.

Onze keuzes:

Investeren in het Barendrechtse onderwijs

Investeren in het Barendrechtse onderwijs door de voorschool vanaf 2 jaar gratis aan te bieden en het stimuleren naschoolse activiteiten waar leerlingen in aanraking komen met geschiedenis, kunst en cultuur.

Armoede mag niet voor minder mogelijkheden zorgen

Armoede mag niet voor minder mogelijkheden zorgen. Kinderen moeten alle kansen en mogelijkheden krijgen.Daarom investeren we in de toegankelijkheid van sportverenigingen, bibliotheken, cultuurfondsen en maatschappelijke organisaties.Daarbij stimuleren en vergroten we initiatieven die kinderen in aanraking brengen met sport en cultuur.

Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid heeft een sterke negatieve invloed op het dagelijks leven van mensen.Daarom helpen we laaggeletterden door taalcursussen aan te blijven bieden.Zo zorgen we dat laaggeletterdheid onder zowel jongeren als ouderen wordt tegengegaan.

Extra begeleiding voor jonge mbo-studenten

Extra begeleiding voor jonge mbo-studenten: Mbo-studenten zijn vaak nog minderjarig en hebben daarom een intensievere begeleiding nodig, bijvoorbeeld bij het vinden van stages.De studenten die hiervoor in aanmerking komen, krijgen extra hulp.

Kinderen moeten zichzelf kunnen zijn

De PvdA accepteert niet dat kinderen zichzelf niet kunnen zijn of worden gepest.Kinderen moeten zich fijn en veilig voelen op school. Daarom blijven we pesten en intimidatie actief bestrijden.

Recht op een studieplek

Studenten en scholieren hebben te allen tijde een goede plek nodig om te kunnen studeren.Daarom investeren we in goede studieruimtes.Deze ruimtes moeten ook in het weekend beschikbaar zijn.

Recht op huiswerkbegeleiding

Alle kinderen hebben toegang tot huiswerkbegeleiding, hierin trekken wij samen met scholen en kijk op welzijn op.

1.7 Samen voor meer sport en cultuur

Sport

Vele duizenden Barendrechters zijn actief in en voor hun sportvereniging.Sport is een belangrijke verbinder in de huidige samenleving.Verdere versterking van de Barendrechtse sportinfrastructuur is van groot belang.Sport brengt mensen bij elkaar.Jongeren leren daar wat het is om verantwoordelijkheid te dragen, wat het betekent in teamverband voor en met elkaar een resultaat te behalen, samen te spelen en te werken en winnen en verliezen te accepteren.Daarnaast is sport van groot belang voor onze gezondheid en stimuleert het al op jonge leeftijd de cognitieve ontwikkeling en de sociale competenties en is daarmee bij uitstek dienstbaar aan een verbonden samenleving.Daarom willen wij sport en samen bewegen inzetten in de wijk en in verenigingsverband.Deelname aan sport moet voor iedereen mogelijk zijn, daar ligt een taak voor de gemeente.PvdA Barendrecht wil voor het Jeugdsportfonds structureel meer geld uittrekken ten behoeve van sport en spel voor de kinderen van ouders die sportdeelname niet zelf kunnen betalen.

Kunst & Cultuur

Kunst en cultuur inspireren, verbinden en zetten aan tot nadenken, daarmee zijn ze van grote waarde voor de samenleving in onze gemeente.Ze zorgen voor ontspanning, ondersteunen leren en creativiteit en leveren een bijdrage aan de economie van Barendrecht.Met gerichte steun van de gemeente stimuleren we een breed en voor iedereen toegankelijk aanbod van musea, theater- en muziekvoorstellingen en films in onze gemeente.

Onze keuzes:

Ieder kind een zwemdiploma

Ieder kind een zwemdiploma: Alle Barendrechtse kinderen moeten kunnen zwemmen.De wachtlijsten voor zwemles worden opgelost door betere benutting van de bestaande zwembaden.

Jeugdsportfonds

Samenwerken met het Jeugdsportfonds om iedereen de kans te bieden plezier aan sport te beleven.

De horecavoorziening in gebouw Het Kruispunt

De horecavoorziening in gebouw Het Kruispunt heeft een belangrijke functie en is ook op zondag geopend en tijdens theatervoorstellingen.Voor maatschappelijke organisaties komt een maatschappelijk tarief voor gebruik van koffie en thee. Bij verhuur van de (theater) zalen, wanneer de horeca-exploitant geen aanbod doet v.w.b.eten en drinken, dan hebben verhuurders de mogelijkheid om een eigen catering te organiseren.

Gebruik gebouw Het Kruispunt

Gebruik gebouw Het Kruispunt, laagdrempeliger toegankelijk maken voor iedereen, zoals scholen en lokale instellingen.

Cultuureducatie

Scholen ondersteunen op het gebied van cultuureducatie.

Jeugdcultuurfonds

Samenwerking bevorderen met het Jeugdcultuurfonds.

Leerlingen naar musea

We zorgen ervoor dat alle scholen in Barendrecht hun leerlingen naar musea kunnen sturen.

1.8 Samen bouwen aan een levendig en aantrekkelijk Barendrecht

Barendrecht is een plek waar je graag woont, werkt, winkelt en elkaar ontmoet.Barendrecht heeft twee winkelcentra, Carnisse Veste en de Middenbaan.Die moeten goed bereikbaar zijn en vooral levendig, sfeervol en duurzaam zijn.Met slimme oplossingen kunnen wij inspelen op klimaatverandering, voldoende woningen en waar je makkelijk kunt parkeren.Barendrecht moet vooral aantrekkelijk worden voor jonge mensen met of zonder kinderen.

Onze keuzes:

Inge de Bruijn Sportfondsenbad

Het Inge de Bruijn Zwembad wordt het ontmoetingsplek voor de jeugd.Naast het buitenbad, wordt aanvullend onderzoek gedaan naar de uitbreiding van sport, recreatie en horeca om het aantrekkelijk en financieel gezond te maken.

Meer openbare drinkwatertappunten

Meer openbare drinkwatertappunten: We vinden dat we overal makkelijk kraanwater moet kunnen tappen, ook onderweg.

Meer openbare toiletten

Meer openbare toiletten: Op dit moment blijft één op de twintig mensen liever thuis uit angst niet op tijd naar de wc te kunnen.De PvdA wil in het aantal openbare toiletten uitbreiden, niet alleen een urinoir, en met horecaondernemers afspreken dat hun toiletten vrij toegankelijk zijn.

Meer ontmoetingsplekken

We zorgen voor meer ontmoetingsplekken en voldoende zit- en uitrustgelegenheden met sanitaire voorzieningen op de juiste locatie, bijvoorbeeld bij de routes tussen OV-haltes en bij winkels.

Beter verlichte wandel- en fietsroutes

Beter verlichte wandel- en fietsroutes. Barendrecht heeft prachtige fietsroutes, maar niet iedereen voelt zich er ‘s nachts veilig. Daarom willen wij meer lantaarns plaatsen langs voet-en fietspaden in parken en op plekken waar fietsers, voetgangers en auto’s samenkomen 

1.9 Samen in de BAR-organisatie, wel meer lokaal

Sinds 1 januari 2014 is de BAR-organisatie het gezamenlijk ambtelijk apparaat, dat de drie zelfstandige gemeentebesturen bedient.Met de gemeenschappelijke bedrijfsvoering is het mogelijk om juist op het gebied van inkoop, wet- en regelgeving en personeel krachtig & robuust te zijn.Dat is deels gelukt.In de samenwerking op regionaal en landelijk niveau worden de drie gemeenten met de BAR- organisatie als sterke partner ervaren en dat heeft Barendrecht ook veel opgeleverd.Tegelijkertijd worden ambtenaren, met name rond verkiezingen, de speelbal van de politiek.Dit is niet goed voor de onderliggende verhoudingen tussen de drie gemeenten en lopen goede ambtenaren weg.Dit is schadelijk en onnodig.Als Barendrecht kunnen wij zelf kiezen wat wij op lokaal of BAR niveau willen uitvoeren.Daar moeten duidelijke afspraken over worden gemaakt.Van ambtenaren wordt ook verwacht dat men de lokale situatie en partners goed kent.Dat is een voorwaarde om goed je werk uit te kunnen oefenen.

Onze keuzes:

Minder BAR en meer lokaal

Minder BAR en meer lokaal: Er komt een eigen Barendrechts team dat speciaal wordt ingezet voor specifiek lokale aangelegenheden. 

BAR-organisatie

Binnen de BAR-organisatie willen wij zo min mogelijk inleen en zoveel mogelijk vaste contracten.

Kennis van Barendrecht

Medewerkers moeten kennis van Barendrecht hebben om hun werk goed te kunnen doen.Dit wordt meegenomen in de inwerkperiode.

Er komt een gemeenteloket in Carnisselande.

Er komt een gemeenteloket in Carnisselande.

Deel dit