10 april 2018

Informatiebijeenkomst 4 april 2018

Inbreng PvdA Barendrecht tijdens openbare informatiebijeenkomst 4 april 2018.

Op  maandag 26 maart jongstleden heeft EVB een openbare vergadering geïnitieerd waarin een voorstel is gedaan m.b.t. het formatieproces en vervolgens te komen tot de vorming van een nieuw college, dat recht doet aan de verkiezingsuitslag.

In reactie op de vragen van EVB is door alle andere partijen, CDA Barendrecht, VVD Barendrecht, SGP-CU Barendrecht, Groenlinks Barendrecht, D66 Barendrecht en PvdA Barendrecht, aangegeven dat zij een coalitie met alleen de EVB uitsluiten. Bovendien sluiten de zes partijen ook een minderheidscoalitie van alleen EVB uit.

De afgelopen tijd is de PvdA Barendrecht meerdere malen benaderd door EVB of er interesse is in een coalitie met EVB en GroenLinks. Met als reden dat alleen deze drie partijen bij gemeenteraadsverkiezingen stemmen hebben gewonnen. Nu zou het voor de hand kunnen liggen dat deze drie partijen een coalitie gaan onderzoeken. Echter voor de PvdA Barendrecht is het vormen van een coalitie meer dan alleen een machtspositie en het vervullen van een wethouderspost. Het gaat er in essentie immers om of je in een coalitie de programmapunten, waar de kiezers voor hebben gestemd, kunt realiseren. Waarbij samenwerking en vertrouwen met de overige partijen in een coalitie dus van groot belang zijn.

De PvdA Barendrecht is van mening dat een nieuw te vormen college recht moet doen aan de verkiezingsuitslag en dat het college  een voorbeeldfunctie heeft en dat het college een verantwoordelijkheid naar alle inwoners van Barendrecht heeft. Ongeacht de politieke kleur.

Een aantal ervaringen van de afgelopen jaren heeft, het huidig beeld van PvdA Barendrecht m.b.t. een effectieve samenwerking met EVB, bepaald:

  • De bestuurders van onze buurgemeenten, Ridderkerk en Albrandswaard, ervaarden de samenwerking met de EVB op bestuurlijk niveau meermaals als oncollegiaal, niet verbindend, arrogant en frustrerend. Graag verwijzen wij dan ook naar het recent verschenen Berenschot Rapport waarin ook duidelijk werd dat de negatieve uitlatingen van de EVB bestuurders ten aanzien van de BAR-organisatie de sfeer op de werkvloer geen goed gedaan heeft.
  • De uitingen van de bestuurders van de EVB in zowel commissievergaderingen als raadsvergaderingen over andere raadsleden vinden wij zeer ongepast en respectloos. Discussiëren doen we op inhoud, maar niet de op de persoon.
  • Het niet tijdig volledig informeren van de Raad door de EVB bestuurders, denk aan bibliotheek aan Zet, het Kruispunt en de Klijnsmagelden heeft Barendrecht geen goed gedaan.
  • Uitlatingen in de pers en ingezonden stukken waarin raadsleden en collega bestuurders door het slijk worden gehaald en inwoners worden uitgemaakt voor “dorpsgek” zijn ontoelaatbaar.
  • De samenwerking Barendrechts Dagblad en EVB, die ons en velen met ons doen twijfelen aan de onafhankelijkheid tussen journalistiek en politiek.
  • De wijze waarop EVB zich naar de inwoners uitlaat over bereikte resultaten, zoals de zondag-openstelling, het jongerencentrum, geen betaald parkeren en de onderdoorgang A29, suggereert als of zij dit alleen bereikt hebben, dit is onjuist en misleidend.

Al deze ervaringen tezamen heeft PvdA Barendrecht doen besluiten dat er op dit moment onvoldoende basis is voor een coalitie waarin effectieve samenwerking met EVB mogelijk is. Samenvattend ontbreekt het aan vertrouwen, respect, samenwerking, eerlijke communicatie, transparantie en gelijkwaardigheid. Deze waarden zijn ons inziens de basis van een effectieve bestuurlijke samenwerking.

Wanneer we kijken naar ons programma en onze idealen zijn er bovendien ook op inhoud grote verschillen tussen EVB en PvdA Barendrecht. De EVB pretendeert dat alles in orde is op het gebied van zorg, minimabeleid, duurzaamheid, participatiewetgeving, betaalbaar wonen, kunst en cultuur terwijl PvdA Barendrecht hierin nog behoorlijk wat uitdagingen ziet die de komende jaren veel aandacht moeten krijgen.

Daarnaast is het uitgangspunt van EVB om uit de BAR samenwerking te stappen, geheel niet in lijn met de beoogde doelstellingen van de PvdA Barendrecht.

Belangrijk om hierbij op te merken is dat deze uitspraken betrekking hebben op onze ervaringen met EVB in de afgelopen jaren. We hebben nu te maken met een nieuwe raad en hopen oprecht dat de samenwerking in de Raad met de EVB de komende jaren op een constructieve wijze zal verlopen. Op inhoud kunnen we politiek verschillen, voorop staat dat we met elkaar het beste voor Barendrecht realiseren en een voorbeeld zijn in de Raad naar onze inwoners op de wijze waarop wij met elkaar omgaan.

De onderstaande vragen die ons door de EVB zijn gesteld hebben wij vanuit het zojuist benoemde perspectief beantwoord.

Vraag 1: Welke coalitie is, gegeven de verkiezingsuitslag, de meest voor de hand liggende combinatie?

Visie, scherpte, slagvaardigheid, doelgerichtheid, verbinding, eerlijkheid, transparantie, respect, gelijkwaardigheid, menselijkheid en inspirerend leiderschap  zijn de competenties van een bestuursstijl waarvoor PvdA Barendrecht kiest. Gedurende de gesprekken met CDA, VVD, SGP/CU, GL en D66 na de verkiezingen, kunnen wij zeggen dat er een basis is met deze partijen waarin wij de genoemde competenties WEL ervaren.

Op inhoud zijn de partijen het landelijk niet altijd met elkaar eens, echter zijn wij allen lokale partijen waarbij programma’s volledig betrekking hebben op lokale situaties en onderwerpen en veel raakvlakken vertonen. Alle 6 partijen onderschrijven de uitdagingen in het sociaal domein en dat is voor de PvdA Barendrecht een belangrijke constatering. Voor de PvdA Barendrecht is op dit moment  een coalitie met CDA, VVD, SGP/CU, GL en D66 de meest voor de hand liggende combinatie.

Vraag 2: Is de partij bereid deel te nemen aan een college, onder welke voorwaarden?

De PvdA Barendrecht is bereid om deel te nemen aan een college, daarbij zijn de volgende drie punten voor ons van groot belang:

  1. Aandacht voor zorg en welzijn: denk aan de wijkteams en in het bijzonder het correct besteden van rijksgelden voor de desbetreffende doelgroepen.
  2. Jongerenbeleid
  3. Betaalbare woningen.

Vraag 3: Met welke partijen wil men absoluut niet in een college?

PvdA Barendrecht sluit geen enkele partij uit.

Gedurende de openbare bijeenkomst is duidelijk geworden dat alle 6 de partijen overeenkomstige standpunten hebben ten aanzien van een bestuurlijke samenwerking met EVB.

Tijdens de openbare informatieronde heeft EVB op geen enkele wijze getoond zich te herkennen of bezorgd te zijn over de geuitte punten van de overige partijen. EVB bleef ook nu weer polariseren, suggestief taalgebruik toepassen (monsterverbond, achterkamertjespolitiek), op de persoon spelen en niet transparant omgaan bij de beantwoording van enige vragen. Juist deze houding bevestigd ons nogmaals dat er op dit moment geen sprake kan zijn van effectieve bestuurlijke samenwerking met EVB omdat de bestuursstijlen niet met elkaar verenigbaar zijn.

Ook de recente uitingen in de media door EVB bevestigen ons dat er geen sprake is van “een uitgestoken hand”, maar in tegenstelling sprake is van aanzetten tot schoppen, stimuleren van oproer en polarisatie. Iets dat ons inziens niet bijdraagt aan de gezamelijke verantwoordelijkheid van democratische samenwerking om zodoende het beste voor ALLE inwoners te realiseren.

Juist vanwege dit laatste punt kiezen wij ervoor nu even rust in de media te houden en ons niet tot “terugslaan” te laten verleiden maar alle energie en focus te stoppen in een mooie samenwerking met de 6 partijen.

Op grond van de recente gesprekken met de 6 partijen is het vertrouwen in een formatieproces met deze partijen zodanig gegroeid, dat PvdA Barendrecht een formatieproces met CDA, VVD, SGP/CU, GL en D66 wil onderzoeken.

Wij zullen u, de inwoners van Barendrecht die wij mogen vertegenwoordigen, op de hoogte houden van de voortgang rond dit formatieproces dat wij vol vertrouwen op mooie resultaten, tegemoet zien.

Namens de Fractie PvdA Barendrecht,

Reshma Roopram en Winnie Hofland